Tochiotome is umai.
Watashi want to convert KUSO JAP to tochigikenmin.